Marathi Grammar Test – 10

सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अतिशय उपयुक्त अशी सराव टेस्ट

Test सोडवल्या नंतर चुकलेले प्रश्न व्यवस्थित वाचून घ्यावे.

खाली दिलेल्या Start या बटणावर Click करून टेस्ट सोडवा.

1040
Created on By MPSCNews

Marathi Grammar Test – 10

खाली दिलेल्या Start या बटणावर वर Click करून आजची टेस्ट चालू करा.

👇👇

1 / 20

पुढे दिलेल्या शब्दांतील व्याकरणदृष्टया योग्य शब्द कोणता?

2 / 20

मराठीच्या वर्णमालेतील ‘य’ आणि ‘व’ यांना म्हणतात.

3 / 20

दिक् + पाल = दिक्पाल हा संधी प्रकार कोणता ?

4 / 20

पदार्थवाचक नावे ओळखा.

5 / 20

अ) दर्शकसर्वनामे    i) कोणत्याही नामाचा वा पदार्थाचा बोध होत नाही.
ब) प्रश्नार्थक सर्वनामे    ii) जवळचा व लांबचा प्राणी वा पदार्थ दाखवतात.
क) अनुसंबंधी सर्वनामे    iii) प्रश्न विचारण्याच्या कामी येतात.
ड) अनिश्चित सर्वनामे    iv) एकाच वाक्यात दोन नामांना जोडून येतात.

6 / 20

‘वर पिता मुलाच्या लग्नात तो-यात वावरत असतो.’ अधोरेखित शब्दाची शब्दजात सांगा.

7 / 20

‘तो गातो’ या वाक्यात ................. नाही.

8 / 20

विधाने :
i) पतंग झाडावर अडकला होता.
ii) पतंग वर जात होता.
a-विधान नं. (i) शब्दयोगी अव्ययाचे उदाहरण आहे.
b-विधान नं. (ii) क्रियाविशेषण अव्ययाचे उदाहरण नाही.
c-विधान नं. (ii) क्रियाविशेषण अव्ययाचे उदाहरण आहे.
d-विधान नं. (i) शब्दयोगी अव्ययाचे उदाहरण नाही.

9 / 20

दिलेल्या शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.
‘जोगा’

10 / 20

विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली. – या वाक्यात ‘आणि’ हे ............... आहे.

11 / 20

‘विटीदांडू’ हे कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे?

12 / 20

उद्गारातील भाव सौम्य असतो म्हणून केवलप्रयोगी अव्ययानंतर खालील कोणते विरामचिन्ह वापरले जाते ?

13 / 20

‘मेघासम तो श्याम सावळा’ या वाक्यातील अलंकार ओळखा.

14 / 20

‘चुकीच्या बाबींसाठी पराकोटीचा आग्रह धरणारा’ या शब्दसमूहाबद्दल पुढील शब्द वापरतात.

15 / 20

सिध्द शब्द निवडा.

16 / 20

‘पानीपतावर सव्वा लाख बांगडी फुटली’ हे विधान शब्दशक्तीचा कोणता प्रकार सूचित करते ?

17 / 20

पुढीलपैकी कोणता शब्द ‘फूल’ या अर्थाचा नाही?

18 / 20

स्पष्टीकरणासाठी म्हण देणे. – ‘अत्यंत गरीब स्थिती असणे.’

19 / 20

‘पुढारी’ या शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द कोणता ?

20 / 20

‘आवाक्याबाहेरची गोष्ट करू पाहणे’ या अर्थाचा खालीलपैकी वाक्प्रचार कोणता ?

Your score is

The average score is 61%

0%

 

Leave a Comment