MPSC News

Marathi Grammar Test – 3 मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 3

2855
Created on By Marathi Grammar Test – 3 मराठी व्याकरण सराव टेस्ट - 3MPSCNews
Marathi Grammar Test – 3 मराठी व्याकरण सराव टेस्ट - 3

Marathi Grammar Test – 3 मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 3

1 / 10

पुढीलपैकी तत्सम शब्द कोणता?

2 / 10

बहुव्रीही समाजाचे उदाहरण ओळखा?

3 / 10

जेव्हा मोठी घंटा वाजते, तेव्हा शाळा सुटते. (वाक्य प्रकार ओळखा ?)

4 / 10

दोन किंवा अधिक शब्द अथवा वाक्य जोडणार्‍या अविकारी शब्दाला काय म्हणतात?

5 / 10

भविष्यकाळ दर्शविणारे वाक्य ओळखा?

6 / 10

पुढीलपैकी कोणत्या शब्दाचे सामान्यरूप होत नाही?

7 / 10

खालील शब्दातून अनेकवचनी शब्द ओळखा ?

8 / 10

सहलीला जाताना कात्रजजवळ उजाडले. या वाक्यातील प्रयोग ओळखा?

9 / 10

शब्द उच्चारल्या बरोबर विशिष्ट वस्तू-पदार्थ डोळ्यासमोर येतो. ती शब्दशक्ती कोणती?

10 / 10

शब्द उच्चारल्या बरोबर विशिष्ट वस्तू-पदार्थ डोळ्यासमोर येतो. ती शब्दशक्ती कोणती?

Your score is

The average score is 57%

0%

Leave a Comment

Police Bharti Whatsapp Group
Police Bharti Telegram channel
close button