MPSC News

Geography Practice Question Paper : भूगोल सराव प्रश्न उत्तरे टेस्ट – 02

Geography Practice Question Paper: MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , व इतर सर्व सरळसेवा परीक्षा अतिशय उपयुक्त अश्या मोफत सराव टेस्ट सोडवण्यासाठी google वर mpscnews.in सर्च करून तुम्ही आमच्या सर्व टेस्ट सोडवू शकतात.

User NameScore
Guest40%
Guest46%
Guest73%
Guest73%
Guest33%
Guest53%
Guest60%
Guest40%
Guest60%
Guest53%
Guest66%
Guest80%
Guest40%
Guest66%
Guest33%
Guest73%
Guest40%
Guest53%
Guest46%
Guest80%
Guest46%
Guest60%
Guest40%
Guest73%
Guest73%
Guest60%
Guest73%
Guest93%
Guest73%
Guest53%
Guest100%
Guest53%
Guest53%
Guest86%
Guest66%
Guest66%
Guest66%
Guest40%
Guest60%
Guest100%
Guest60%
Guest46%
Guest33%
Guest40%
Guest40%
Guest60%
Guest100%
Guest66%
Guest73%
Guest73%
Guest80%
Guest66%
Guest66%
Guest20%
Guest40%
Guest53%
Guest0%
Guest6%
Guest46%
Guest46%
Guest66%
Guest53%
Guest53%
Guest26%
Guest46%
Guest60%
Guest53%
Guest53%
Guest53%
Guest40%
Guest93%
Guest46%
Guest66%
Guest0%
Guest26%
Guest93%
Guest66%
Guest53%
Guest46%
Guest46%
Guest40%
Guest46%
Guest46%
Guest86%
Guest40%
Guest26%
Guest66%
Guest53%
Guest53%
Guest66%
Guest46%
Guest26%
Guest60%
Guest53%
Guest46%
Guest100%
Guest53%
Guest53%
Guest66%
Guest60%
Guest53%
Guest53%
Guest40%
Guest66%
Guest66%
Guest26%
Guest46%
Guest20%
Guest73%
Guest46%
Guest100%
Guest66%
Guest40%
Guest53%
Guest20%
Guest60%
Guest46%
Guest53%
Guest66%
Guest66%
Guest53%
Guest73%
Guest66%
Guest86%
Guest86%
Guest93%
Guest20%
Guest80%
Guest33%
Guest53%
Guest53%
Guest93%
Guest66%
Guest46%
Guest73%
Guest33%
Guest26%
Guest66%
Guest80%
Guest33%
Guest20%
Guest73%
Guest93%
Guest26%
Guest46%
Guest100%
Guest46%
Guest26%
Guest66%
Guest73%
Guest100%
Guest66%
Guest60%
Guest80%
Guest93%
Guest93%
Guest26%
Guest66%
Guest13%
Guest66%
Guest73%
Guest93%
Guest53%
Guest33%
Guest60%
Guest46%
Guest60%
Guest80%
Guest53%
Guest33%
Guest60%
Guest73%
Guest46%
Guest46%
Guest60%
Guest66%
Guest60%
Guest100%
Guest66%
Guest53%
Guest40%
Guest60%
Guest80%
Guest20%
Guest80%
Guest86%
Guest33%
Guest20%
Guest0%
Guest0%
Guest100%
Guest53%
Guest53%
Guest26%
Guest40%
Guest53%
Guest26%
Guest60%
Guest93%
Guest100%
Guest86%
Guest93%
Guest73%
Guest93%
Guest26%
Guest46%
Guest93%
Guest100%
Guest60%
Guest40%
Guest46%
Guest100%
Guest46%
Guest40%
Guest66%
Guest33%
Guest73%
Guest53%
Guest93%
Guest100%
Guest100%
Guest93%
Guest20%
Guest26%
Guest80%
Guest60%
Guest86%
Guest40%
Guest53%
Guest73%
Guest60%
Guest46%
Guest60%
Guest26%
Guest46%
Guest60%
Guest13%
Guest33%
Guest60%
Guest66%
Guest53%
Guest53%
Guest93%
Guest60%
Guest33%
Guest80%
Guest100%
Guest40%
Guest40%
Guest86%
Guest33%
Guest60%
Guest100%
Guest93%
Guest6%
Guest53%
Guest40%
Guest33%
Guest26%
Guest60%
Guest33%
Guest53%
Guest73%
Guest86%
Guest46%
Guest60%
Guest93%
Guest20%
Guest53%
Guest26%
Guest60%
Guest26%
Guest46%
Guest53%
Guest33%
Guest73%
Guest40%
Guest80%
Guest40%
Guest46%
Guest20%
Guest33%
Guest53%
Guest40%
Guest53%
Guest40%
Guest46%
Guest60%
Guest80%
Guest93%
Guest86%
Guest40%
Guest33%
Guest20%
Guest46%
Guest100%
Guest46%
Guest73%
Guest20%
Guest33%
Guest33%
Guest53%
Guest26%
Guest100%
Guest46%
Guest40%
Guest80%
Guest66%
Guest100%
Guest100%
Guest86%
Guest13%
Guest80%
Guest20%
Guest26%
Guest93%
Guest40%
Guest40%
Guest26%
Guest93%
Guest33%
Guest46%
Guest46%
Guest40%
Guest60%
Guest33%
Guest80%
Guest100%
Guest60%
Guest93%
Guest40%
Guest60%
Guest33%
Guest100%
Guest73%
Guest33%
Guest60%
Guest46%
Guest100%
Guest86%
Guest86%
Guest73%
Guest46%
Guest40%
Guest33%
Guest20%
Guest100%
Guest100%
Guest46%
Guest26%
Guest40%
Guest20%
Guest93%
Guest60%
Guest33%
Guest26%
Guest66%
Guest33%
Guest66%
Guest60%
Guest73%
Guest73%
Guest100%
Guest93%
Guest33%
Guest100%
Guest53%
Guest46%
Guest40%
Guest86%
Guest73%
Guest53%
Guest40%
Guest60%
Guest40%
Guest46%
Guest100%
Guest53%
Guest40%
Guest53%
Guest60%
Guest73%
Guest26%
Guest93%
Guest33%
Guest53%
Guest13%
Guest60%
Guest46%
Guest33%
Guest53%
Guest46%
Guest33%
Guest53%
Guest73%
Guest93%
Guest66%
Guest53%
Guest33%
Guest53%
Guest53%
Guest20%
Guest20%
Guest40%
Guest80%
Guest26%
Guest60%
Guest33%
Guest40%
Guest33%
Guest100%
Guest53%
Guest20%
Guest100%
Guest80%
Guest53%
Guest66%
Guest100%
Guest40%
Guest53%
Guest66%
Guest33%
Guest33%
Guest20%
Guest40%
Guest53%
Guest60%
Guest33%
Guest100%
Guest26%
Guest53%
Guest100%
Guest46%
Guest46%
Guest40%
Guest93%
Guest26%
Guest73%
Guest53%
Guest86%
Guest40%
Guest60%
Guest46%
Guest93%
Guest73%
Guest73%
Guest46%
Guest40%
Guest100%
Guest66%
Guest60%
Guest93%
Guest33%
Guest40%
Guest46%
Guest33%
Guest40%
Guest93%
Guest53%
Guest73%
Guest66%
Guest80%
Guest66%
Guest93%
Guest33%
Guest40%
Guest40%
Guest60%
Guest13%
Guest33%
Guest60%
Guest53%
Guest93%
Guest60%
Guest66%
Guest93%
Guest53%
Guest33%
Guest40%
Guest40%
Guest93%
Guest86%
Guest80%
Guest26%
Guest33%
Guest66%
Guest33%
Guest60%
Guest60%
Guest26%
Guest6%
Guest60%
Guest73%
Guest6%
Guest93%
Guest60%
Guest33%
Guest26%
Guest20%
Guest40%
Guest40%
Guest80%
Guest86%
Guest40%
Guest46%
Guest26%
Guest73%
Guest33%
Guest60%
Guest60%
Guest46%
Guest60%
Guest93%
Guest46%
Guest100%
Guest33%
Guest0%
Guest13%
Guest33%
Guest66%
Guest53%
Guest46%
Guest93%
Guest66%
Guest66%
Guest26%
Guest93%
Guest20%
Guest100%
Guest46%
Guest40%
Guest66%
Guest53%
Guest53%
Guest46%
Guest60%
Guest60%
Guest53%
Guest73%
Guest26%
Guest100%
Guest40%
Guest73%
Guest86%
Guest100%
Guest93%
Guest93%
Guest66%
Guest26%
Guest46%
Guest73%
Guest26%
Guest33%
Guest60%
Guest33%
Guest53%
Guest46%
Guest86%
Guest40%
Guest33%
Guest66%
Guest53%
Guest66%
Guest33%
Guest80%
Guest60%
Guest100%
Guest53%
Guest26%
Guest46%
Guest33%
Guest66%
Guest73%
Guest33%
Guest20%
Guest46%
Guest80%
Guest66%
Guest66%
Guest46%
Guest40%
Guest53%
Guest46%
Guest93%
Guest46%
Guest40%
Guest46%
Guest53%
Guest100%
Guest60%
Guest66%
Guest53%
Guest53%
Guest40%
Guest53%
Guest33%
Guest60%
Guest60%
Guest20%
Guest33%
Guest73%
Guest53%
Guest46%
Guest53%
Guest46%
Guest93%
Guest93%
Guest66%
Guest60%
Guest46%
Guest46%
Guest40%
Guest53%
Guest53%
Guest80%
Guest46%
Guest26%
Guest60%
Guest40%
Guest0%
Guest73%
Guest66%
Guest100%
Guest20%
Guest46%
Guest73%
Guest80%
Guest26%
Guest86%
Guest53%
Guest53%
Guest33%
Guest80%
Guest33%
Guest26%
Guest40%
Guest53%
Guest46%
Guest13%
Guest46%
Guest20%
Guest40%
Guest66%
Guest73%
Guest46%
Guest53%
Guest53%
Guest20%
Guest80%
Guest66%
Guest53%
Guest73%
Guest46%
Guest60%
Guest66%
Guest40%
Guest80%
Guest46%
Guest53%
Guest60%
Guest93%
Guest33%
Guest73%
Guest53%
Guest93%
Guest53%
Guest40%
Guest93%
Guest33%
Guest66%
Guest33%
Guest46%
Guest53%
Guest46%
Guest60%
Guest20%
Guest46%
Guest40%
Guest33%
Guest100%
Guest46%
Guest53%
Guest60%
Guest20%
Guest46%
Guest100%
Guest46%
Guest53%
Guest40%
Guest93%
Guest46%
Guest33%
Guest66%
Guest73%
Guest26%
Guest13%
Guest33%
Guest60%
Guest46%
Guest33%
Guest66%
Guest86%
Guest100%
Guest66%
Guest20%
Guest53%
Guest13%
Guest53%
Guest66%
Guest46%
Guest40%
Guest53%
Guest46%
Guest26%
Guest60%
Guest33%
Guest20%
Guest20%
Guest53%
Guest40%
Guest66%
Guest33%
Guest46%
Guest86%
Guest60%
Guest93%
Guest60%
Guest40%
Guest40%
Guest40%
Guest93%
Guest60%
Guest13%
Guest40%
Guest20%
Guest26%
Guest33%
Guest80%
Guest73%
Guest40%
Guest33%
Guest86%
Guest40%
Guest100%
Guest53%
Guest26%
Guest46%
Guest46%
Guest53%
Guest46%
Guest66%
Guest40%
Guest100%
Guest26%
Guest53%
Guest0%
Guest46%
Guest26%
Guest73%
Guest40%
Guest46%
Guest100%
Guest60%
Guest100%
Guest20%
Guest26%
Guest100%
Guest40%
Guest20%
Guest40%
Guest73%
Guest33%
Guest93%
Guest80%
Guest53%
Guest100%
Guest46%
Guest73%
Guest13%
Guest80%
Guest53%
Guest40%
Guest60%
Guest100%
Guest66%
Guest53%
Guest80%
Guest60%
Guest73%
Guest40%
Guest60%
Guest66%
Guest33%
Guest93%
Guest93%
Guest46%
Guest40%
Guest73%
Guest73%
Guest26%
Guest33%
Guest13%
Guest26%
Guest100%
Guest53%
Guest33%
Guest26%
Guest73%
Guest26%
Guest53%
Guest46%
Guest73%
Guest46%
Guest66%
Guest93%
Guest20%
Guest0%
Guest33%
Guest46%
Guest33%
Guest66%
Guest53%
Guest26%
Guest40%
Guest40%
Guest33%
Guest93%
Guest53%
Guest53%
Guest53%
Guest26%
Guest80%
Guest73%
Guest46%
Guest40%
Guest33%
Guest40%
Guest100%
Guest66%
Guest26%
Guest33%
Guest33%
Guest60%
Guest6%
Guest46%
Guest73%
Guest26%
Guest53%
Guest60%
Guest73%
Guest66%
Guest100%
Guest100%
Guest80%
Guest33%
Guest60%
Guest40%
Guest46%
Guest86%
Guest33%
Guest40%
Guest80%
Guest13%
Guest53%
Guest40%
Guest66%
Guest66%
Guest53%
Guest53%
Guest26%
Guest46%
Guest53%
Guest33%
Guest46%
Guest53%
Guest20%
Guest60%
Guest60%
Guest73%
Guest26%
Guest20%
Guest100%
Guest86%
Guest40%
Guest60%
Guest6%
Guest53%
Guest100%
Guest40%
Guest73%
Guest100%
Guest0%
Guest66%
Guest53%
Guest46%
Guest66%
Guest53%
Guest26%
Guest86%
Guest40%
Guest33%
Guest60%
Guest60%
Guest53%
Guest66%
Guest0%
Guest93%
Guest93%
Guest86%
Guest33%
Guest26%
Guest93%
Guest33%
Guest33%
Guest26%
Guest40%
Guest60%
Guest13%
Guest26%
Guest13%
Guest100%
Guest60%
Guest46%
Guest46%
Guest86%
Guest66%
Guest46%
Guest100%
Guest6%
Guest66%
Guest33%
Guest26%
Guest13%
Guest0%
Guest100%
Guest46%
Guest73%
Guest26%
Guest53%
Guest20%
Guest53%
Guest53%
Guest33%
Guest53%
Guest40%
Guest40%
Guest20%
Guest40%
Guest100%
Guest86%
Guest93%
Guest93%
Guest60%
Guest86%
Guest46%
Guest60%
Guest73%
Guest93%
Guest33%
Guest40%
Guest80%
Guest86%
Guest66%
Guest40%
Guest60%
Guest26%
Guest53%
Guest6%
Guest60%
Guest40%
Guest40%
Guest53%
Guest46%
Guest20%
Guest93%
Guest66%
Guest40%
Guest20%
Guest40%
Guest73%
Guest40%
Guest93%
Guest60%
Guest66%
Guest46%
Guest66%
Guest20%
Guest33%
Guest26%
Guest66%
Guest86%
Guest46%
Guest20%
Guest66%
Guest53%
Guest46%
Guest20%
Guest80%
Guest93%
Guest20%
Guest40%
Guest46%
Guest26%
Guest46%
Guest13%
Guest73%
Guest60%
Guest46%
Guest46%
Guest40%
Guest26%
Guest26%
Guest93%
Guest53%
Guest40%
Guest40%
Guest100%
Guest40%
Guest33%
Guest13%
Guest80%
Guest53%
Guest46%
Guest73%
Guest20%
Guest100%
Guest0%
Guest100%
Guest53%
Guest53%
Guest40%
Guest73%
Guest40%
Guest46%
Guest40%
Guest80%
Guest40%
Guest100%
Guest40%
Guest100%
Guest40%
Guest86%
Guest66%
Guest46%
Guest26%
Guest46%
Guest100%
Guest33%
Guest93%
Guest33%
Guest46%
Guest40%
Guest53%
Guest53%
Guest46%
Guest53%
Guest40%
Guest100%
Guest33%
Guest40%
Guest40%
Guest93%
Guest53%
Guest60%
Guest6%
Guest46%
Guest53%
Guest100%
Guest53%
Guest46%
Guest100%
Guest26%
Guest46%
Guest46%
Guest20%
Guest73%
Guest73%
Guest40%
Guest40%
Guest93%
Guest33%
Guest100%
Guest60%
Guest6%
Guest46%
Guest46%
Guest33%
Guest60%
Guest40%
Guest100%
Guest13%
Guest26%
Guest20%
Guest66%
Guest93%
Guest46%
Guest20%
Guest40%
Guest33%
Guest26%
Guest100%
Guest33%
Guest80%
Guest93%
Guest60%
Guest33%
Guest53%
Guest26%
Guest80%
Guest86%
Guest40%
Guest26%
Guest86%
Guest40%
Guest66%
Guest53%
Guest100%
Guest40%
Guest53%
Guest33%
Guest80%
Guest100%
Guest26%
Guest26%
Guest60%
Guest66%
Guest13%
Guest33%
Guest60%
Guest100%
Guest73%
Guest13%
Guest53%
Guest53%
Guest13%
Guest40%
Guest66%
Guest40%
Guest26%
Guest60%
Guest80%
Guest66%
Guest46%
Guest46%
Guest80%
Guest20%
Guest46%
Guest26%
Guest33%
Guest40%
Guest100%
Guest40%
Guest93%
Guest53%
Guest53%
Guest33%
Guest26%
Guest40%
Guest26%
Guest40%
Guest53%
Guest80%
Guest33%
Guest40%
Guest93%
Guest93%
Guest46%
Guest66%
Guest33%
Guest33%
Guest66%
Guest33%
Guest73%
Guest100%
Guest60%
Guest66%
Guest93%
Guest46%
Guest53%
Guest53%
Guest53%
Guest40%
Guest93%
Guest40%
Guest93%
Guest40%
Guest20%
Guest46%
Guest66%
Guest33%
Guest93%
Guest33%
Guest66%
Guest100%
Guest20%
Guest20%
Guest100%
Guest66%
Guest33%
Guest46%
Guest60%
Guest53%
Guest0%
Guest0%
Guest53%
Guest0%
Guest26%
Guest20%
Guest66%
Guest40%
Guest53%
Guest40%
Guest100%
Guest20%
Guest73%
Guest20%
Guest60%
Guest53%
Guest46%
Guest100%
Guest60%
Guest13%
Guest46%
Guest80%
Guest40%
Guest46%
Guest20%
Guest40%
Guest60%
Guest46%
Guest73%
Guest46%
Guest93%
Guest13%
Guest100%
Guest33%
Guest46%
Guest80%
Guest66%
Guest66%
Guest46%
Guest66%
Guest53%
Guest33%
Guest46%
Guest46%
Guest53%
Guest33%
Guest53%
Guest46%
Guest33%
Guest100%
Guest86%
Guest60%
Guest46%
Guest40%
Guest93%
Guest60%
Guest46%
Guest66%
Guest100%
Guest66%
Guest33%
Guest60%
Guest66%
Guest66%
Guest53%
Guest73%
Guest26%
Guest53%
Guest100%
Guest73%
Guest93%
Guest53%
Guest13%
Guest93%
Guest0%
Guest26%
Guest40%
Guest60%
Guest46%
Guest46%
Guest60%
Guest33%
Guest73%
Guest20%
Guest46%
Guest100%
Guest60%
Guest0%
Guest66%
Guest40%
Guest33%
Guest40%
Guest100%
Guest80%
Guest80%
Guest26%
Guest60%
Guest100%
Guest46%
Guest60%
Guest66%
Guest40%
Guest40%
Guest33%
Guest66%
Guest6%
Guest40%
Guest26%
Guest20%
Guest26%
Guest40%
Guest40%
Guest26%
Guest93%
Guest93%
Guest53%
Guest100%
Guest20%
Guest100%
Guest100%
Guest73%
Guest46%
Guest40%
Guest73%
Guest93%
Guest73%
Guest73%
Guest46%
Guest66%
Guest20%
Guest73%
Guest100%
Guest86%
Guest60%
Guest66%
Guest33%
Guest26%
Guest53%
Guest86%
Guest20%
Guest66%
Guest26%
Guest33%
Guest60%
Guest60%
Guest26%
Guest33%
Guest26%
Guest46%
Guest26%
Guest40%
Guest33%
Guest46%
Guest46%
Guest40%
Guest66%
Guest40%
Guest53%
Guest86%
Guest26%
Guest80%
Guest20%
Guest33%
Guest100%
Guest100%
Guest100%
Guest26%
Guest13%
Guest86%
Guest53%
Guest46%
Guest80%
Guest73%
Guest53%
Guest40%
Guest40%
Guest46%
Guest80%
Guest80%
Guest53%
Guest13%
Guest86%
Guest46%
Guest33%
Guest73%
Guest60%
Guest60%
Guest33%
Guest46%
Guest53%
Guest80%
Guest80%
Guest100%
Guest20%
Guest46%
Guest26%
Guest60%
Guest33%
Guest66%
Guest86%
Guest46%
Guest46%
Guest66%
Guest20%
Guest13%
Guest46%
Guest80%
Guest26%
Guest40%
Guest46%
Guest66%
Guest46%
Guest53%
Guest66%
Guest46%
Guest40%
Guest66%
Guest66%
Guest66%
Guest40%
Guest40%
Guest60%
Guest60%
Guest46%
Guest60%
Guest100%
Guest33%
Guest53%
Guest26%
Guest60%
Guest73%
Guest33%
Guest26%
Guest66%
Guest100%
Guest40%
Guest46%
Guest53%
Guest73%
Guest26%
Guest33%
Guest53%
Guest40%
Guest66%
Guest40%
Guest73%
Guest26%
Guest46%
Guest66%
Guest93%
Guest80%
Guest46%
Guest46%
Guest100%
Guest46%
Guest20%
Guest33%
Guest73%
Guest46%
Guest33%
Guest60%
Guest53%
Guest53%
Guest40%
Guest73%
Guest100%
Guest20%
Guest66%
Guest66%
Guest73%
Guest53%
Guest46%
Guest40%
Guest100%
Guest80%
Guest40%
Guest60%
Guest26%
Guest40%
Guest73%
Guest26%
Guest53%
Guest26%
Guest60%
Guest46%
Guest73%
Guest20%
Guest20%
Guest46%
Guest33%
Guest53%
Guest46%
Guest46%
Guest100%
Guest73%
Guest86%
Guest80%
Guest53%
Guest93%
Guest53%
Guest33%
Guest46%
Guest26%
Guest33%
Guest80%
Guest33%
Guest46%
Guest60%
Guest13%
Guest33%
Guest46%
Guest80%
Guest13%
Guest20%
Guest73%
Guest33%
Guest33%
Guest20%
Guest26%
Guest66%
Guest100%
Guest60%
Guest66%
Guest86%
Guest93%
Guest40%
Guest66%
Guest53%
Guest46%
Guest53%
Guest33%
Guest66%
Guest60%
Guest86%
Guest46%

या टेस्ट मध्ये एकूण 25 प्रश्न असतील 50 गुणांसाठी पेपर सोडवून पहा तुम्हाला किती मार्क्स पडतात. मोफत टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली असलेल्या Start या बटणावर क्लिक कराताच तुमची टेस्ट सुरू होईल…

Geography Practice Question Paper

1537
Created on By Geography Practice Question Paper : भूगोल सराव प्रश्न उत्तरे टेस्ट - 02MPSCNews

Geography Practice Question Paper

1 / 15

भारताचे क्षेत्रफ़ळ जगाच्या क्षेत्रफाळाच्या किती आहे?

2 / 15

इंदिरा पॉइंट कोणत्या दुसरया नावाने पण ओळखला  जातो?

3 / 15

भारताच्या दक्षिण टोकाला काय म्हणतात?

4 / 15

लक्षद्वीप कुठे स्थित आहे?

5 / 15

अंदमान-निकोबार द्वीप समूह कुठे स्थित आहे?

6 / 15

भारताचा उत्तरेपासून दक्षिण पर्यन्त किती विस्तार आहे?

7 / 15

भारताच्या मध्यातुन कोणती रेखा जाते?

8 / 15

_____हे शहर भारतातील ‘मँचेस्टर’ होय.

9 / 15

मँगेनीज उत्पादनात भारताचा जगात ___क्रमांक लागतो.

10 / 15

....... हा सर्वात तेजस्वी ग्रह आहे.

11 / 15

चंद्रावरील गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीवरील गुरूत्वाकर्षणाच्या ______ पट आहे.

12 / 15

डोंगराळ प्रदेशात खालीलपैकी कोणत्या प्रकारच्या वस्त्या आढळतात?

13 / 15

दिलेल्या पर्यायांमध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले स्थान कोणते आहे?

14 / 15

झास्कर, लडाख आणि काराकोरम पर्वतरांगा स्थान…………….हिमालयात आहे.

15 / 15

बकिंगहॅम कालवा खालीलपैकी कोणत्या राज्यात स्थित आहे?

Your score is

The average score is 54%

0%

Whatsapp Groupयेथे क्लिक करा
Telegram Channel येथे क्लिक करा
Facebook Pageयेथे क्लिक करा
Instagram Pageयेथे क्लिक करा
MPSC Official येथे क्लिक करा

Geography Practice Question Paper : भूगोल सराव प्रश्न उत्तरे टेस्ट – 01

Geography Practice Question Paper : भूगोल सराव प्रश्न उत्तरे टेस्ट – 03

Geography Practice Question Paper : भूगोल सराव प्रश्न उत्तरे टेस्ट – 04

Leave a Comment

Police Bharti Whatsapp Group
Police Bharti Telegram channel
close button